Acasă » Admitere 2018 » Admitere doctorat 2016

Admitere doctorat 2016

Admiterea la studiile universitare de doctorat în cadrul IOSUD Universitatea din Oradea se  desfăşoară în conformitate cu principiile, criteriile şi regulile generale înscrise în Legea Educației Naționale (Legea 1/2011).

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art.153 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011. La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale ca fiind cel puţin studii universitare de master.

Admiterea la studii universitare de doctorat se face prin concurs organizat anual de Universitatea din Oradea, în luna septembrie. Studiile universitare de doctorat se organizează numai la forma de învățământ cu frecvență.

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau de masterat.

Actele necesare pentru înscriere sunt:

 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Cerere de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
 • Diploma de bacalaureat (copie legalizată);
 • Diploma de licenţă şi Foaia matricolă (copie legalizată);
 • Diploma de masterat – în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate/şcoală doctorală).  Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2013-2014 prezintă la înscriere diploma de master sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma..  În cazul absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, pentru care diploma de absolvire sau de licență este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, se va depune în original Diploma de absolvire sau licență. Neprezentarea diplomei de disertaţie sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la imposibilitatea înmatriculării;
 • Declarație pe propria răspundere, semnată olograf și datată, privind faptul că nu au urmat un alt program de studii universitare de doctorat finanțat de la bugetul de stat, respectiv declarație privind numărul de ani în care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat în cazul în care au urmat parțial un astfel de program;
 • Certificat de naştere (copie legalizată);
 • Act de schimbare a numelui (copie legalizată – dacă este cazul);
 • Buletin / Carte de identitate (copie); În cazul cetățenilor străini, se va depune și dovada rezidenței/domiciliului în România;
 • Curriculum Vitae în format Europass;
 • Lista de lucrări ştiințifice publicate/comunicări ştiințifice prezentate;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru înscriere la doctorat;
 • Chitanţă sau document doveditor ce atestă achitarea taxei de înscriere; potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere;
 • Două fotografii tip ¾ (tip buletin);

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic, la Secretariatul pentru Studiile Universitare de Doctorat, situat în cadrul Bibliotecii Universităţii din Oradea, etajul IV.

IOSUD Universitatea din Oradea, prin Compartimentul Secretariat SUD, are obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere.

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2016

Calendarul concursului de admitere la doctorat pentru anul universitar 2016-2017

Calendar admitere pe domenii sesiunea septembrie 2016

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat sesiunea septembrie 2016 – ISTORIE


2 comentarii

Lasă un comentariu!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s